Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Vern om skaperverket

Siri Johannessen (diakon), aug.-19

Diakoni er for mange et litt uvant begrep. Det var det også for meg før jeg begynte å arbeide i kirka. Diakoner som utdanner seg i dag, tar et masterløp som bygger på bachelorutdanning, vanligvis innen sykepleie eller pedagogikk. Selv har jeg bakgrunn som sykepleier, og jobber nå som diakon i Den norske kirkes (tidligere statskirken) Eigersund kirkelig fellesråd, som består av Eigerøy, Egersund og Helleland menigheter.

Diakoni defineres som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet vist i handling. Den skal komme til uttrykk gjennom menighetens og diakonens arbeid innen områdene nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Det er spennende at diakoni er definert som «evangeliet i handling». Det betyr at jeg gjennom mitt virke og mine handlinger skal formidle Bibelens budskap, og Guds kjærlighet for mennesker og skaperverk. Ikke først og fremst gjennom ord og forkynning. De 4 områdene henger tett sammen, for man kan ikke vise kjærlighet uten å inkludere. Og dersom man ikke inkluderer, verner man ikke om skaperverket, og man bestreber ikke å ha et rettferdig samfunnet. I løpet av høsten vil jeg fortelle litt mer om de ulike hovedområdene, og hva de betyr for oss som menighet og som samfunn.

Bibelen starter med fortellingen som hvordan Gud skapte verden og alt i den. Etter hvert som Gud skaper, ser Han at det er godt. «Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. […] Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt!» (1. mosebok 1:27 og 31). Og Gud ba menneskene om å forvalte skaperverket, både planter, fisker, fugler og dyr. Gjennom hele resten av Bibelen er skaperverket på en eller annen måte involvert. Det handler om menneskers relasjoner til seg selv, naturen, hverandre og Gud. Spesielt gjennom Jesu virke – hans diakoni - får vi innblikk i hvordan mennesker forvalter skaperverket. De greske diak-ordene vi finner i Nye Testamentet, deles i diakonia, som betyr tjeneste, diakonos, som beskriver personen som utfører tjenesten, og diakonein, som er verbet «å tjene». Sammen er disse ordene nevnt hele 100 ganger. Jesus omtaler seg selv ofte som diakonos, og sier også at der han er, skal hans diakonos være (Joh 12-26). I Matt 20:26 sier Jesus at «den som vil bli stor blant dere, skal være diakonos». Å gjøre diakoni er å være tilstede for mennesker som stigmatiseres, stemples, glemmes og overses av storsamfunnet. Det kanskje mest brukte eksempel på diakoni finner vi i Matt 25:40: «Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg». Det er sterke og viktige ord i vår alles oppgaver for å utøve diakonein – i vårt vern om skaperverket! Hvert eneste menneske på denne jord er skapt i Guds bilde. Hver gang du ser et annet menneskes ansikt - eller ditt eget speilbilde - ser du et bilde av Gud. Behandler du andre og deg selv med den respekt og det menneskeverd hver enkelt er verdig? Med den ubetingete og fullstendige kjærlighet Gud har til oss alle?

Det har de senere årene blitt tydelig uttrykt og vektlagt, fra kirken sentralt og i utdanningsløpet, at diakoni er å engasjere seg i samfunnsspørsmål, også politisk. Ordene fra Matt 25:40 kan også brukes til å være hard mot andre, noe vi kanskje spesielt ser i abortdebatten. Bispemøtet kom i februar med en uttalelse om kirken og abort. Her fremholdes at alt liv, fra det er skapt, har krav på vern. Samtidig erkjennes det at kirken i mange år ikke har vist nok forståelse og engasjement for kvinners erfaringer, frigjøring, helse, trygghet og rettigheter. Kirken har påført belastning på alenemødre og ugifte, blant annet ved nekt av dåp, og fordømmelse. Abortdebatten er omfattende, og krevende, og som kirke forplikter man å verne om det skapte liv – både foster og mor. Diakoni i så henseende handler blant annet om å støtte og være en medvandrer i tøffe tider. Å bidra til et godt debattklima, med respekt for alle. Å bidra til kunnskap. Å kjempe for kvinners og familiers rettigheter, slik at man lettere kan være trygg på å bære et barn til verden, og unngå abort. Å kjempe for alle parters rett på vern og verdighet. I Eigersund ønsker kirken å ta imot alle som strever, på ulike vis. Vi ønsker å møte kvinner og menn både før og etter fødsel, og vise at vi kan være en trygg havn hvor alle er ønsket og sett.

Å verne om skaperverket handler også om vårt lokale, nasjonale og globale naturvern og miljøvern. Den norske kirke er partipolitisk nøytral, og støtten ulike partier i ulike spørsmål. Kirken er tydelig på sin støtte til klimastreikende ungdom, og deltar over hele landet på Klimabrølet 30. august. Mange menigheter, også Eigerøy og Egersund, er Grønne menigheter, og har fokus på forbruk og innkjøp. Vi oppfordrer våre medlemmer til å ta klimakrisen på alvor. Om den er menneskeskapt eller ikke er uvesentlig; det viktige er at vi tar noen grep og er bevisst på vårt bidrag til å forsøple mindre, og forbruke mer fornuftig. Ofte rammer våre vaner medmennesker; kobolt til batteriene i de populære elbilene kommer fra barn som arbeider under svært kritikkverdige forhold i Afrika. I Asia finnes slaver som lager våre klær. Ifølge FN-organet UNCTAD står klesindustrien for mer forurensing enn flytrafikk og shipping til sammen. Som menigheter kan vi støtte organisasjoner som arbeider mot utnytting av mennesker, blant annet A21, og som arbeider for bedring av miljø, både for mennesker og natur, som Kirkens Nødhjelp. I tillegg arrangerer vi ulike tiltak for barn og ungdom med fokus på natur, miljø og mennesker.

vern om skaperverket2.jpg

Vern om skaperverket er et omfattende diakonalt område. Verdsett deg selv og andre. Vi må alle være diakonos, og stille opp for – diakonein – mennesker og miljø, i vår diakonia. Som kristen menighet får vi en forpliktelse og blir utfordret til dette gjennom hele bibelen, helt fra første til siste kapittel. Kan du bli en mer bevisst forbruker? Kan du gi et smil til noen du ikke kjenner? Kan du gi oppmuntring til mennesker som har det tøft? Vær med på laget!

 

.