Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Forhåndsstemming ved Kirkevalget

Karen Johanne Hansen, aug.-19

Det nærmer seg valg på menighetsråd og bispedømmeråd. Valget skjer samme dag som det er valg til kommunestyre og fylkesting. De som ønsker det, kan forhåndsstemme til kirkevalget. Egersund kirkekontor har åpent for forhåndsstemming fram til valget i september for menighetsrådene i Eigersund (Egersund, Eigerøy og Helleland) og for bispedømmerådsvalget i Stavanger bispedømme. I tillegg kan det gis forhåndsstemmer til menighetsråd og bispedømmeråd andre steder i landet. De som velger dette, må selv sørge for å ha stemmeseddel for det aktuelle menighetsrådet eller bispedømmerådet de vil avgi stemme til. Frist for å forhåndsstemme på denne måten er noe kortere enn det lokale valget.

Informasjon om valget finnes på nettsidene til Den norske kirke: kirken.no. Menighetene i Dalane vil også gi ut en felles valgavis som deles ut til husstandene i Dalane i siste halvdel av august.

Alle som er over 15 år, eller fyller 15 år i 2019, og er medlem i Den norske kirke, kan stemme ved kirkevalget.

kirkevalget 2019.jpg

Vi håper mange vil slutte opp om kirkevalget 2019 og ønsker velkommen til forhåndsstemming ved kirkekontoret!

 

.