Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Betraktninger om søndagens tekst – om den gode og kloke forvalteren

Per Arne Sandvold, aug.-18

Vi vil av og til komme med noen betraktninger om kommende søndags tekst i menighetsbladet. Gjennomgangen kan være egnet som bakgrunn og forberedelse til gudstjenesten. Ønsket vårt er at du får ekstra utbytte av prekenen, hvis du har forberedt deg litt.

Teksten til kommende søndag er hentet fra evangeliet etter Lukas, kapittel 12, vers 41-48:

Da spurte Peter: «Herre, er det oss du sikter til med denne lignelsen, eller gjelder den for alle?» Herren svarte: «Hvem er da den tro og kloke forvalteren som herren vil sette over tjenestefolket sitt for å gi dem mat i rett tid? Lykkelig er den tjeneren som herren finner i arbeid med dette når han kommer tilbake! Sannelig, jeg sier dere: Herren skal sette ham over alt han eier.» 

Men sett at denne tjeneren sier til seg selv: «Det varer lenge før herren min kommer» og så gir seg til å slå tjenesteguttene og tjenestejentene og spise og drikke til han blir full. Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter og en time han ikke kjenner, og hugge ham ned og la ham dele skjebne med de vantro. En tjener som kjenner sin herres vilje og likevel ikke steller i stand eller gjør det herren vil, han skal få mange slag. Men en som ikke kjenner den og gjør det som fortjener slag, skal slippe med færre.

Av den som har fått mye, skal det ventes mye, og av den som mye er betrodd, skal det kreves desto mer.

Peter referer tydelig til noe som var sagt rett før vår tekst hos Lukas. Hva var det? Her snakker Jesus om at disiplene skulle være beredt slik tjenerne er det når herren deres kommer hjem fra bryllupsfest. Så sier Jesus: Vær forberedt, dere også. For menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det. Det var dette som var bakgrunnen for Peters spørsmål.

Jesus peker på flere forhold i denne teksten som vi kanskje til daglig ikke tenker så mye på: Tro og klok forvaltning, ansvar og tjeneste, å gjøre herrens vilje og store forventninger til oss som har fått mye. I bakgrunnen aner vi noen grunnleggende perspektiver:

 

  • At vi en gang vil bli stilt til ansvar for vårt eget liv.
  • At vi har et ansvar for hvordan vi forvalter de ressursene og mulighetene vi har fått tildelt.
  • At vår forvaltning står i en sammenheng slik at den også kommer andre til gode.

 

Å snakke om ansvar i et samfunn der menneskets rett er det dominerende, kan være vanskelig. Ansvaret setter oss inn i en større sammenheng av medmennesker, fellesskap og evighet. Det er derfor ikke likegyldig hvordan vi lever og forholder oss til andre. Og det er ikke likegyldig hvordan vi bruker de ressursene vi har fått tilgang til.

Ansvaret for livet er stort og det å bli stilt til ansvar for hvordan vi lever, kan virke skremmende. Det hadde vært enda mer skremmende hvis vi hadde å gjøre med en streng dommer. Heldigvis er det en som er drevet av kjærlighet til oss som mennesker, som skal møte oss når dagen kommer. Han stiller krav, men har også gitt oss en mulighet. Denne muligheten ligger i Jesus Kristus og troen på ham.

Hvis du synes at du mislykkes, at du ikke får til det du ønsker, at dine mål etter hvert synes uoppnåelige, at du stadig fristes til å kjøpe ting du ikke trenger og at du er mer opptatt av deg selv enn av andre, skal du vite at det finnes en vei videre likevel. Den veien har overskriften tilgivelse.

1-fellesskap.jpg

Samhold: Som mennesker er vi avhengige av hverandre for å forvalte de velsignelser og ressurser som har blitt gitt oss, på en god og forsvarlig måte. 

Vel møtt til gudstjenesten!

 

.