Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Kirkelig Fellesråd – hva gjør de?

Svein Anton Hansen, april-16

Begrepet ”kirkelig fellesråd” er neppe så kjent som ”menighetsråd”. Men Eigersund Kirkelige Fellesråd er de tre eigersund-menighetene sitt felles råd for det som har med bygninger og ansettelser å gjøre. Dette for at menighetsrådene enda mer kan konsentrere seg om det menighetsbyggende arbeid.
 

Fellesrådets leder Per Arne Sandvold forteller at menighetsrådet skal arbeide mest for gudstjenester, arrangementer og andre tiltak som «fremmer det kristelige livet» som det står i kirkeloven.

- Menighetsrådet har derfor ansvaret for det som skjer i kirka. Fellesrådet tar seg av det formelle, og er arbeidsgiver for andre ansatte enn de som tidligere var statsansatte, har ansvar for kirkebygg og gravplass. Det er for eksempel fellesrådet som har ansvaret for utbyggingen på Eigerøy som blir fullført denne helgen.


per arne sandvold.jpg 

Mens menighetsrådene arbeider med “det åndelige livet” i menighetene skal fellesrådet bl.a. tenke på drift og vedlikehold av bygninger og kirkegårdene. Hvordan opplever du at den jevne kirkegjenger er opptatt av disse sakene?

- Folk er opptatt av at det er ryddig, rent og funksjonelt i våre kirkebygg. De er også opptatt av at det er fint stelt på gravplassene. På disse områdene får vi henvendelser hvis det ikke er som det skal. Et eksempel er inngang for rullestolbrukere i Egersund kirke. Vi fikk noen midler igjen fra 2015, og skal nå undersøke løsninger for automatisk åpning av dørene i nordre inngang.

 

Du er leder for Fellesrådet, mens Kirkevergen er sekretær for rådet. Hvordan fordeles ansvaret mellom dere?

- Kirkevergen har det administrative ansvaret for de samme områdene der fellesrådet har det øverste ansvaret. Han arbeider innenfor en delegasjon godkjent av fellesrådet for hver fireårsperiode etter at nytt fellesråd er valgt.

 

Eigersund Kirkelige Fellesråd består av to personer fra hvert av de tre menighetsrådene, prosten, kirkevergen og en politisk representant. I Fellesrådet er du kommunens representant. Hva gav deg lyst til å ta dette vervet?

- Partiene ble i sin tid spurt om å foreslå kandidater, og jeg sa meg interessert. Jeg har hatt samme rollen for noen år siden, men da som representant fra menighetsrådet.

 

Fellesrådet skal fremme menighetenes interesse overfor kommunen. Slik sett blir du et bindeledd mellom kirken og Eigersund kommune. På hvilke måter opplever du at kommunen interesserer seg for kirkens arbeid og bygninger?

- Kirken står sterkt i mange folks bevissthet, og den interessen gjenspeiler seg blant politikerne. Vi merker kanskje ikke så mye til det i det daglige, men så fort et eller annet skjer er folk der. Det er derfor viktig at det er en god dialog mellom kommunen og kirken, og det ønsker jeg å bidra til.
 

per arne sandvold lek gudstjenesteleder.jpg

LEK GUDSTJENESTELEDER: Under en gudstjeneste i Egersund kirke mai-14 ble Per Arne Sandvold presentert som lek gudstjenesteleder av Tor Arne Leidland, daværende leder av Egersund menighetsråd. Foto: Anne L.H.Mundal   
 

Du blir snart pensjonist. Men kirkelige oppgaver har du neppe tenkt å pensjonere deg fra. Hva tenker du å bruke årene framover til i kirkelig sammenheng?

- Jeg blir offisielt pensjonist 1.juni, men har min siste arbeidsdag i slutten av april på grunn av ferieavvikling. Som pensjonist ønsker jeg å fortsette med å være lek gudstjenesteleder som jeg allerede er, og delta i forsangergruppa i Egersund kirke som nylig har startet. Jeg trives med å legge fram Guds ord for mennesker på en forståelig og aktuell måte, slik at det berører. Det er nok mitt største ønske å fortsette med det så lenge jeg kan.

 

Du har fått tittelen og oppgaven å være “lek gudstjenesteleder” i Egersund menighet. Hva ligger i den tittelen?

- Lek gudstjenesteleder er en person uten presteutdanning som er godkjent av menighetsrådet og biskopen til å lede og gjennomføre gudstjenester uten dåp og nattverd. Jeg synes det er spennende å ha ansvaret for hele gudstjenesten, og synes det er viktig at valg av salmer henger sammen med temaet i tekstene slik at gudstjenesten blir en helhet. Jeg har hittil hatt gudstjenester både i Egersund, på Eigerøy, Helleland og Hellvik. På det siste stedet hadde jeg ansvaret for Julaftengudstjenesten, noe som var nytt for meg.

 

 

.