Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

2016 – sett med kirkeverge og prost sine øyne.

Av Svein Anton Hansen, 07.01.16
 

Den Norske Kirke er opptatt av å bygge. Både bygninger men også å bygge troen i mennesker. 


Kirkeverge med byggeprosjekter

- ”Byggeprosjekter og investeringer” blir to sentrale ord som kommer til å prege eigersund-kirkene i 2016! Dette sier kirkeverge Jørgen Tore Omdal når han ser på de ulike prosjektene Eigersund kirkelige Fellesråd for tiden arbeider med. – Flere av prosjektene blir heldigvis sluttført i 2016. Allerede i månedsskiftet januar/ februar skal det nye taket på Egersund kirke være ferdig lagt. På nederste del av taket måtte vi skifte ganske mye. Men nå tror vi det nye taket i alle fall skal tåle de neste 50 årene.

Men det er ikke bare på utsiden at Egersund kirke får en oppshining. Nytt HC-toalett skal etter planen være klart i løpet av våren. Det planlegges et lite utbygg mot sjøen/ Redningsselskapet. – Men her er vi avhengig av hva Riksantikvaren sier om grunnarbeidet, om funn her vil forsinke arbeidet. Rester av en gammel grav ble funnet da vi begynte å grave. 

tak og bygging web.jpg 

NYTT TAK: Nytt tak på Egersund kirke er ett av flere byggeprosjekter kirkevergen styrer med i 2016. 
 

De som bor på Eigerøy har lagt merke til mye byggeaktivitet rundt Eigerøy arbeidskirke. – Dette blir et kjempeløft for Eigerøy menighet! Nytt kjøkken og ny kirkestue skal stå ferdig til påsken, sier kirkevergen. Hele herligheten har en prislapp på ca 7 millioner. I menighetsbladet neste fredag vil vi skrive mer om utbyggingen på Eigerøy. 

På Helleland er det to prosjekter på gang. Først så skal det bygges ny rullestolrampe til kirken. Dette prosjektet ligger hos Riksantikvaren til godkjenning. For det andre samler menigheten inn penger til Kirkestue. Ved årsskiftet hadde menigheten samlet inn kr 1.163.000. Og dette bare på 2 år. Kirkevergen håper at byggestart vil bli høsten 2016. Et bygg som har blitt ekstra etterlengtet etter at flommen i desember gjorde Helleland bedehus ubrukelig. 

Det siste byggeprosjektet kirkevergen nevner er Menighetssenteret på Damsgård. – Kontorlokalene trenger å utvides. I løpet av 2-3 måneder vil vi ha fått nytt kontor og møterom på Menighetssenteret. Kjøkkenet bygges om. 

Eigersund kirkelige fellesråd har for 2016 et driftsbudsjett på ca kr 8,7 millioner (uten moms). Ca 2/3 går til personellutgifter. Resten brukes til gravlundsdrift, kontorhold, vedlikehold og drift av bygg og anlegg.
 

Prestene

- Vi må jobbe kontinuerlig for at kirken og det kristne budskapet skal oppleves relevant for mennesker i dag. Ikke minst er dette en stor utfordring overfor den oppvoksende slekt! Dette hjertesukket og ønsket kommer fra prost Kåre Erling Mjølhus når han tenker på prestenes arbeid i året som ligger foran.

- Den Norske Kirke har en stor kontaktflate ikke minst gjennom de kirkelige handlinger som gudstjenester, dåp, konfirmasjon, bryllup og gravferd. Ikke minst når det gjelder begravelser og bryllup får vi mange positive tilbakemeldinger på tjenesten vi som prester gjør. 

I Dalane prosti (Eigersund, Sokndal, Lund og Bjerkreim) er det 6 prester inkludert Kåre som prost. En prest i Lund, Sokndal og Bjerkreim, mens Eigersund har 3 prester inkludert prosten. – Vi mistet en 50 % stilling da Fred Lyder Klungland sluttet sist vår. Dette får nå innvirkning på gudstjenesteforordningen, hvor mange gudstjenester den enkelte menighet får. 

- Et par nye arbeidsreformer gjelder oss som prester. Fra 1.januar i år ble ny arbeidsavtale for prestene inngått. Vi har nå fast 35 ½ times arbeidsuke. For den enkelte prest gir det forutsigbarhet med tanke på arbeidstiden. Og fra 1.januar-17 vil lønnsutbetalingene for prestene flyttes fra Kulturdepartementet til Kirkerådet. Det siste en del av prosessen med å løsrive Den Norske Kirke fra staten. 

Når det gjelder satsningsområder for prestene og Den Norske Kirke, nevner Kåre dette med trosopplæringsreformen, at alle døpte mellom 0-18 år skal få delta på trosopplæringstiltak.
– Sammen med kateketer og trosopplærere jobber prestene med å implementere denne reformen i menighetene. Prestenes rolle er primært knyttet til gudstjenester som inngår i trosopplærings-prosjektet. Gudstjenester som Lys Våken, Tårnagenter og når menigheten deler ut bøker til 4-åringer og andre aldersgrupper. 

kåre erling mjølhus 2016 web.jpg

KONTAKTFLATE: Prost Kåre Erling Mjølhus er opptatt av den kontaktflaten Den Norske Kirke har. 

 

.