Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Klar til å bli valgt?

Av Norleiv Gudmestad

Kirkevalget 2015 finner sted (13.-) 14. september, samtidig med kommunestyre- og fylkestingsvalget. Dette gjelder valg av menighetsråd og direkte valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet.
 

Valglister med bredde

Det er menighetsrådene som har ansvaret for å se til at det blir stilt kandidatliste(r) til menighetsrådsvalget. De lokale menighetsrådene er nå i ferd med å oppnevne nominasjonskomiteer som så skal ut å forespørre kandidater. På listene skal det nomineres minimum så mange kandidater som det skal velges faste medlemmer og varamedlemmer til sammen og maksimum det dobbelte antall kandidater. Egersund menighetsråd har 10 medlemmer, Eigerøy og Helleland 6 hver. Antall varamedlemmer er 5. Listene bør ha minst 40 % representasjon av hvert kjønn og minst 20 % representasjon av kandidater under 30 år. Andre kriterier som nominasjonskomiteen bør ta hensyn til er geografisk spredning, personlige egenskaper, ulik bakgrunn og erfaring, kontinuitet i menighetsrådet, kirkepolitisk bredde, lederevner og kandidater med lokalpolitisk erfaring som kan gå inn i kirkelig fellesråd.

Listeforslaget skal underskrives av 10 forslagsstillere. Forslagsstillerne skal foreta den endelige prioriteringen av listen. Kandidatlisten skal overleveres menighetsrådet (valgstyret) innen 1. mai. Menighetsrådet skal godkjenne listen innen 8. mai, og listen skal kunngjøres så snart den er godkjent, og senest 8. juni.

kirkevalget.jpg 

Stemmeglede: Oddny Frisk og Karen Hansen avgir sine stemmer ved kirkevalget.

Foto: Svein Anton Hansen 
 

Flere lister? 

10 stemmeberettigede kirkemedlemmer kan gå sammen om å stille eget listeforslag ved menighetsrådsvalget. Slike listeforslag må oppfylle kravene til kandidatlister og kan ikke ha forslagsstillere eller kandidater felles med andre listeforslag. Alternative lister skal ha minst så mange kandidater som det skal velges faste medlemmer. 

Er det én kandidatliste blir det flertallsvalg. De kandidatene som oppnår flest stemmer velges. Er det to eller flere lister blir det forholdstallsvalg. Da fordeles plassene i menighetsrådet mellom listene etter hvor mange stemmer listene får. Menighetsrådet sammensettes av de kandidatene på listene som oppnår flest stemmer. 

Nytt ved kirkevalget i 2015 er at kandidatene skal være forespurt før de kan føres opp på listen. Selv om stemmeretten ved kirkevalget er senket til 15 år, gjelder ikke dette valgbarheten. Valgbare er alle medlemmer som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret. De som er valgbare har plikt til å ta i mot valg. Også ansatte i menigheten er valgbare. Rett til å kreve seg fritatt for valg har den som har fylt 65 år før valgperioden tar til, den som har gjort tjeneste i menighetsrådet de siste fire år og den som påberoper seg hindring som valgstyret godkjenner.

 

 
 

.