Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Menighetsutvikling i folkekirka i Dalane – hvor står vi, hvor går vi?

 Arne Espeland

 Våren 2012 ble grunnloven endret. Det ble slutt på at Norge har en statsreligion og en statskirke basert på den evangelisk lutherske lære. Vårt verdigrunnlag «forbliver vor kristne og humanistiske Arv» slik det nå står i § 2. Hva betyr dette for Den Norske Kirke?

 

Den viktigste endringen for kirka står i § 16: «Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsutøvelse. Den norske Kirke, en evangelisk-luthersk Kirke, forbliver Norges Folkekirke og understøttes som saadan af Staten. Nærmere bestemmelser om dens Ordning fastsættes ved Lov. Alle Tros- og Livssynssamfund skulle understøttes på lige linje.»

Hva er status for folkekirka i Dalane?
Prost Kåre Erling Mjølhus mener kirka står sterkt og viser til at det er stor oppslutning om dåp og konfirmasjon.

- Kirka spiller en sentral rolle og er en naturlig del av kulturen. Utover oppslutning om dåp og konfirmasjon er det mest vanlig å gifte seg og gjennomføre begravelse i kirka. Det er ikke så mange som går fast til gudstjeneste eller har et aktivt engasjement i kirka. Det er forholdsvis høy gjennomsnittsalder på den såkalte «gudstjenestefeirende menigheten.» Mellomgenerasjonen, de som er mellom 20 og 40, viser seg ikke så ofte.

prøve orgel.jpg

UNGE KREFTER: Menighetsutvikling handler også om å ta vare på de som vokser opp i kirken, at de tidlig får ansvar. Her prøves kirkeorgelet i Eigerøy Arbeidskirke. 


Hva er drømmen for folkekirka?
Den store drømmen for Kåre er at flere kunne gå fra sympatisører/tilskuere til å bli mer etterfølgere.

- Vi har verdens beste budskap. Samtidig er det viktig å være tålmodig og la det modnes frem. Alle må få tid til å gå en trosvandring i eget tempo.

Hva kan vi gjøre nå?
Kåre ser at breddetiltak under trosopplæringsreformen (0 – 18år) også når foreldre og besteforeldre. Det er viktig å nå neste generasjon. Sentralt i å skape positivt engasjement og etterfølgelse hos andre er etter Kåres mening vår egen begeistring for troen, at vi er frimodige og deler troen med vår medmennesker.

Menighetsutvikling, muligheter i folkekirka
22.–23.november arrangerte Stavanger bispedømme en konferanse om menighetsutvikling: «Muligheter i folkekirka». Her ble flere verktøy og metoder presentert. En av metodene har vi brukt på Eigerøy i flere år som har hjulpet oss til å finne hvor skoen trykker: Naturlig menighetsutvikling basert på 8 tegn på kvalitet:
Utrustende lederskap, nådegavebasert tjeneste, engasjert trosliv, hensiktsmessige strukturer, inspirerende gudstjenester, livsnære grupper, behovsorientert evangelisering og varme relasjoner. Se http://k-vekst.no for mer informasjon.

En annen metode er utviklet på Menighetsfakultetet og heter Menighetsutvikling i Folkekirka. Gjennom 3 år reise går menigheten gjennom en systematisk reise for å finne veien videre lokalt. Se http://www.mf.no/index.cfm?id=332075 for mer informasjon. Metoden har blant annet vært prøvd ut på Karmøy i Rogaland.

Stavanger Bispedømme har oppfordret til å ta i bruk den siste metoden. Det er foreløpig ikke tatt stilling til om Dalane prosti skal sette i gang et arbeid basert på Menighetsutvikling i Folkekirka («MUV-prosjektet»). Eigerøy menighet fortsetter arbeid med utvikling av menigheten basert på Naturlig menighetsutvikling, NAMU. 

 
 

.